ரெய்கி வகுப்பு
ரெய்கி வகுப்பு

ரெய்கி

ரெய்கி/block-3

இலவச ஹீலிங் பயிற்சி வகுப்பு

பயிற்சி வகுப்பு/block-2

சக்ரா

சக்ரா/block-4

தியானம்

தியானம்/block-4

கர்மா

கர்மா/block-2

மனம்

மனம்/block-4

ஹீலிங்

ஹீலிங்/block-2

ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியம்/block-4

Participants Testimonials

Testimonials/block-2

Latest Articles

Online Reiki Course - The Healer - Nov 2021

 


 
Reiki Course – The Healer
Course level: Advanced Level 4
Suitable for: Advanced practitioners and healers
Healing type: Universal healing – Personal, Family, Friends, and Society (Self-healing, touch and without touch healing & cleansing / Distance healing)

Date: 6-7 Nov 2021 (Saturday – Sunday)
Duration: 2 days (5 hours) – class, practices & Q&A Season

This is the third level course in Holistic Reiki and 4th level in Usui Reiki. This course is suitable for those who are interested in gaining knowledge and mastering Reiki practice. We designed this course for universal and distance healing.

இந்த பயிற்சி ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியில் மூன்றாம் கட்ட வகுப்பு, உசுய் ரெய்கியில் 4 ஆம் நிலை. இந்த வகுப்பு ரெய்கி பற்றிய அறிவையும் ஆளுமையையும் வளர்த்துக்கொள்ள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவருக்கும் தொட்டும், தொடாமலும் ஹீலிங் செய்ய மற்றும் தொலை தூர ஹீலிங் செய்வதற்கும் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

Subject covered
Reiki healing
Benefits Reiki practice
Reiki energy
Universal energy
Functions of Reiki energy
Good and bad energy
Good and bad waves and vibrations
Human body & mind
Annotation of diseases
Annotation of curing diseases
Self-healing & cleansing
Healing and cleansing for personal & family
Cleansing for the house, things
Reiki practices
Meditation
Signs of the universe
Individual attunement for level 4.

Course details and Registration Link


*The information above is subject to change without notice

Online Reiki Course - The Practitioner - Oct 2021

 

2. The Practitioner

Course level: Intermediate Level 2 & 3
Suitable for: Personal and family healing & cleansing
Healing type: Self-healing, touch and without touch healing & cleansing

Date: 9 & 10 Oct 2021 (Saturday- Sunday)
Time: (6:00 pm India), (8:30 pm Malaysia)
Duration: 2 days (2 hours) – 2 days class, practices & Q&A Season

Fee: ₹3000 / RM200 / $100
Repeating student: ₹1000

The next level is called “The Practitioner”. This is the second-level course in Holistic Reiki and levels 2 & 3 in Usui Reiki. This course is suitable for those who are interested in learning and practicing Reiki. We designed this course for personal and family benefits.

அடுத்த நிலை பயிற்சி “The Practitioner” என்று அழைக்கப்படும். இந்த பயிற்சி ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியில் இரண்டாம் கட்ட வகுப்பு, உசுய் ரெய்கியில் 2 & 3 ஆம் நிலை. ரெய்கியை அறிந்து கொண்டு பயிற்சி செய்ய விரும்புபவர்களுக்கு இந்த வகுப்பு சிறந்ததாக இருக்கும். இந்த வகுப்பு தனி நபர் மற்றும் குடும்பத்துக்குள் பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Subject covered
Introduction to Reiki
Founders of Reiki
Benefits Reiki practice
Introduction for Reiki energy
Introduction to universal energy
Functions of Reiki energy.
Good and bad energy
Good and bad waves and vibrations.
Self-healing cleansing
Healing and cleansing for personal & family
Cleansing for the house, things
Reiki practices
Meditation
Individual attunement for levels 1, 2, 3

Course Details and Registration*The information above is subject to change without notice


Online Reiki Course - The starter - Sep 2021


1. The starter
Course level: Starter
Suitable for: New learners and refreshers
Healing type: Self-healing & cleansing
Duration:  1 day (3 hours)

Date: 5 Sep 2021 (Sunday)
Time: (4:00pm – 6:30pm India), (7:00pm – 9:30pm Malaysia)
Fee: ₹1000 / RM80 / $25

The first level is called “The Starter”. This is a basic course in Holistic Reiki and level 1 in Usui Reiki. This course is suitable for those who are interested in understanding the basic fundamentals of the Reiki. Besides, as an additional knowledge for those who are practicing other Reiki methods. We designed this course for personal benefit.

முதல் நிலை “The Starter” என்று அழைக்கப்படும். இந்த பயிற்சி ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியில் தொடக்க நிலை வகுப்பு, உசுய் ரெய்கியில் முதல் நிலை. ரெய்கி பயிற்சிகளின் அடிப்படைகளை அறிந்துகொள்ள விரும்புபவர்களுக்கும், மற்ற ரெய்கி பயிற்சிகளை பின்பற்றுபவர்களுக்கும் இது அறிமுக வகுப்பாக இருக்கும். இந்த பயிற்சி தனி நபர் முன்னேற்றத்தை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது.

Course Details and Registration

இலவச ஹீலிங் பயிற்சி வகுப்பு | Free Healing Practice Class 1

 

For class and meeting information please visit:

Official Website: https://holisticrays.com

WhatsApp / Telegram / Social Groups:


Facebook pages: 


Visit our Tamil Blogs: 


Subscribe to our YouTube channels

இலவச ஹீலிங் பயிற்சி வகுப்பு | Free Healing Practice Class 2

 

For class and meeting information please visit:

Official Website: https://holisticrays.com

WhatsApp / Telegram / Social Groups:


Facebook pages: 


Visit our Tamil Blogs: 


Subscribe to our YouTube channels

இலவச ஹீலிங் பயிற்சி வகுப்பு | Free Healing Practice Class 3

 

For class and meeting information please visit:

Official Website: https://holisticrays.com

WhatsApp / Telegram / Social Groups:


Facebook pages: 


Visit our Tamil Blogs: 


Subscribe to our YouTube channels

Follow Us at: @holisticrays