ரெய்கி வகுப்பு
ரெய்கி வகுப்பு
சக்ரா லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
சக்ரா லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

மனித உடலில் சக்ராக்கள் என்பது என்ன?

மனித உடலில் ஏழு சக்தி மையங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றை சக்ரா என்று அழைப்பார்கள். சக்ரா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு சக்கரம் அல்லது சுழல்வது என்று பொருளாகும். மனித உடலில் அமைந்திருக்கும் இந்த சக்தி மையங்கள் எப்போதும் சுழன்றுக் கொண்டே இருக்கும் தன்மையுடையவை. ஆற்றல்களை உருவாக்குவதும் அதன் தொடர்புடைய பகுதிகளுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதும் இவற்றின் வேலையாகும்.

இந்த சக்கரங்களில் ஏற்படும் குறைபாடுகளும், சத்தி தட்டுப்பாடுகளும் அதன் தொடர்புடைய உறுப்புகளில் நோய்களையும், அதன் கடமைகளை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாமல் மனித வாழ்க்கையில் சில சிக்கல்களையும் உருவாக்குகின்றன.

சக்ராக்கள் உடலளவில் மட்டுமின்றி சக்தி நிலையிலும் மனிதர்களுக்கு பலவகையில் உதவியாக இருக்கின்றன. உடலின் சக்ராக்களை சரி செய்வதம் மூலமாக மனிதர்களின் அனைத்து வகையான நோய்களையும். வாழ்க்கையின் அனைத்து வகையான துன்ப துயரங்களையும் களைய வாய்ப்பிருக்கிறது.

(மனிதர்களின் ஏழு சக்கரங்களும் அவற்றின் அமைவிடமும்)

1. மூலாதாரம் - முதுகெலும்பின் ஆக கடைசியில் வால் என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

2. சுவாதிஸ்தானம் - தொப்புளிலிருந்து இரண்டு அங்குலம் கீழே அமைந்துள்ளது.

3. மணிபூரகம் - தொப்புளுக்கும் நெஞ்சுக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ளது.

4. அனாகதம் - நெஞ்சு பகுதியில் இருதயத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

5. விசுத்தி - கழுத்தில் தொண்டை குழியின் பின் அமைந்துள்ளது.

6. ஆக்ஞை - இரு கண்களின் புருவ மத்தியில் அமைந்துள்ளது.

7. சஹஸ்ராரம் - உச்சந்தலையின் மேற்புறம். தலையிலிருந்து ஒரு அங்குலம் மேலே அமைந்துள்ளது.


உடலின் சக்கரங்களும் அதன் தன்மைகளும்

1. மூலாதாரம் - Mooladhara - Root/ Base Chakra

அமைவிடம்: முதுகெலும்பின் ஆக கடைசி பகுதியில், வால் என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: சிகப்பு
பஞ்சபூதம்: நிலம்
திறன்: மனிதர்களின் அடிப்படைத்  தேவைகளையும், உணர்வுகளையும் உருவாக்கும், கொடுக்கும், கட்டுப்படுத்தும்.

2. சுவாதிஸ்தானம்: Svadhisthana – Sacral Chakra

அமைவிடம்: தொப்புளில் இருந்து இரண்டு அங்குலம்  கீழே அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: ஆரஞ்சு
பஞ்சபூதம்: நீர்
திறன்: மனிதர்களின் ஆசைகளையும், உணர்ச்சிகளையும் உருவாக்குகிறது, கட்டுப்படுத்துகிறது.

3. மணிபூரகம் Manipura - Solar Plexus Chakra

அமைவிடம்: தொப்புளுக்கும், நெஞ்சுக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: மஞ்சள்
பஞ்சபூதம்: நெருப்பு
திறன்: தன்மானம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் தன்மதிப்பை பாதுகாக்கிறது.

4. அனாகதம் Anahata – Heart Chakra

அமைவிடம்: நெஞ்சுப்  பகுதியில் இருதயத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: பச்சை
பஞ்சபூதம்: காற்று
திறன்: அன்பு, பாசம், கருணை, அமைதி, மகிழ்ச்சி போன்ற உணர்வுகளை உருவாக்கவும் பாதுகாக்கவும் செய்கிறது.

5. விசுத்தி Vishudha –Throat Chakra

அமைவிடம்: கழுத்தில் தொண்டைக்  குழியின் பின் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: நீலம்
பஞ்சபூதம்: மரம்
திறன்: பேச்சுத்  திறன், நேர்மை, ஒழுக்கம் போன்றவற்றை உருவாக்குகிறது, பாதுகாக்கிறது.

6. ஆக்கினை Ajna – Brow / Third Eye Chakra

அமைவிடம்: இரு கண்களின் புருவ மத்தியில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: கறுநீலம்
பஞ்சபூதம்: புத்தி
திறன்: புத்தி கூர்மையையும், பகுத்தறிவையும், சிந்தனை ஆற்றலையும் பாதுகாக்கிறது.

7. சஹஸ்ராரம் Sahasrara - Crown Chakra

அமைவிடம்: தலைக்கு ஒரு அங்குலம் மேலே
வர்ணம்: கத்தரிப்பு
பஞ்சபூதம்: பிரபஞ்சம்
திறன்: இந்தப்பிரபஞ்சத்தின் இரகசியங்களை அறிவிப்பது. ஞானத்தை அடைவது.

சக்ராக்கள் என்பவை என்ன?

மனிதனின் உடலில் ஏழு சக்தி மையங்கள் அமையப் பெற்றுள்ளன. அவற்றை சக்ராக்கள் என்று அழைப்பார்கள். சக்ரா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு "சக்கரம்" அல்லது "சுழல்வது" என்று பொருளாகும். இந்த சக்தி மையங்கள் எப்பொழுதும் சுழன்று கொண்டே இருக்கும். ஆற்றல்களை உருவாக்குவதும், அதன் தொடர்புடைய பகுதிகளுக்கு ஆற்றல்களை பகிர்ந்தளிப்பதும் அவற்றின் வேலையாகும்.

சக்ராக்களில் உண்டாகும் குறைபாடுகளும், சக்தி தட்டுப்பாடுகளும் அதன் தொடர்புடைய உறுப்புகளின் கடமைகளை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாமல் தடைகளையும், நோய்களையும் உருவாக்குகின்றன. சக்ராக்களின் குறைபாட்டால் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் சில சிக்கல்களும் உருவாகின்றன.

சக்ராக்கள் உடலளவில் மட்டுமின்றி, சக்தி நிலையிலும் மனிதர்களுக்கு பலவகையில் உதவியாக இருக்கிறது. உடலின் சக்ராக்களை சரி செய்வதன் மூலமாக மனிதர்களின் அனைத்து வகையான நோய்களையும், வாழ்க்கையின் அனைத்து வகையான துன்ப துயரங்களையும் களைய வாய்ப்பிருக்கிறது.(மனிதர்களின் ஏழு சக்ராக்களும் அவற்றின் அமைவிடமும்)