ரெய்கி வகுப்பு
ரெய்கி வகுப்பு
ரெய்கி வகுப்பு லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
ரெய்கி வகுப்பு லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

சென்னை ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்


ஜனவரி 04 & 05 சென்னை ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்.

Feedback from participants for Holistic Reiki - MSL4 class
Date: 04 & 05 Jan 2020
Venue: Aset Institute of Technology, Chennai

If you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised.  http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul

ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்


ஜனவரி 08 & 09 2020 கோயம்புத்தூரில் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்.

Feedback from participants for Holistic Reiki - MSL4 class
Date: 08 & 09 Jan 2020
Venue: Aset Institute of Technology, Peelamedu, Coimbatore

If you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised.  http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul

தமிழகத்தில் அடுத்த ரெய்கி பயிற்சி வகுப்புகள்If you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised.  http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்


டிசம்பர் 12 & 13 கோயம்புத்தூரில் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்.

Feedback from participants for Holistic Reiki - MSL4 class
Date: 12 & 13 Dec 2019
Venue: Aset Institute of Technology, Peelamedu, Coimbatore

ரெய்கி மாணவர்கள் சந்திப்பு மற்றும் பயிற்சி கூட்டம்

கோயம்புத்தூர் ரெய்கி வகுப்பின் சிறு பகுதிகள்

டிசம்பர் 12 & 13 கோயம்புத்தூரில் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பின் சிறு பகுதி.

Holistic Reiki - MSL4 Class Sneak Peek
Date: 12 & 13 Dec 2019
Venue: Aset Institute of Technology, Peelamedu, Coimbatore

கோயம்புத்தூர் ரெய்கி மாணவர்கள் சந்திப்பு

கோயம்புத்தூர் ரெய்கி மாணவர்கள் சந்திப்பு, பயிற்சி மற்றும் விளக்கக் கூட்டம் புகைப்படங்கள்

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

கோயம்புத்தூர் ரெய்கி வகுப்புப் புகைப்படங்கள்

Coimbatore Reiki Class 12-13 Dec 2019